TRÀMIT DE SUBSTITUCIONS del 23 al 26 d'octubre

  Convocatoria setmanal:consulta les places i accedeix al tràmit.

  11/09/2020.
  Convocatoria 23-26 octubre

  Convocatoria 23-26 octubre

  Tràmit actiu...

  INICI: 23 d'octubre a les 13:42h

  FINALITZACIÓ: 26 d'octubre a les 12h.

  Totes les persones admeses i excloses per català que estiguin actualment disponibles poden participar (no es obligatori). Sí que ho és al procediment extraordinari (telefonada de Conselleria) si s'activés després de les adjudicacions del dimarts.

  Consulta les places disponibles fent clic a l'enllaç.

  ACCÉS AL TRÀMIT

  Si tens qualque dubte, abans d'accedir al tràmit, consulta la següent informació:

  Els procediments d'oferiment i d'adjudicació de substitucions són els previstos en la base 13 de l'annex 1 de la convocatòria.

  3.1. Procediment ordinari.

  3.1.1. El procediment ordinari d'adjudicació de substitucions i vacants sobrevingudes es fa setmanalment de forma telemàtica i l'adjudicació de les places és automàtica.

  3.1.2. Setmanalment, abans de les 15.00 hores del divendres, s'ha de fer pública la relació de places disponibles per cossos i especialitats, així com les característiques que tenen, la data en què el centre ha sol·licitat que es cobreixi la plaça, la causa que origina la necessitat de cobrir-la i la data en què el funcionari interí s'ha d'incorporar al centre.

  Només s'inclouen en aquest procediment les places que els centres educatius hagin fet constar com a disponibles al GestIB fins a les 12.00 hores del divendres, sempre que la Direcció General de Personal Docent tingui constància de la documentació que acredita la

  causa de substitució i la data en què s'ha produït o es produirà. Una vegada iniciat el tràmit no s'hi incorporaran noves places disponibles.

  La data de finalització de les substitucions és orientativa, no vinculant i està supeditada a la incorporació de la persona substituïda.

  Si el camp apareix en blanc suposa que no és possible concretar cap termini.

  3.1.3. Els aspirants disponibles poden participar en aquest procediment voluntàriament i sol·licitartantesplacescom vulguin de les especialitats o funcions per a les quals figuren admesos a la borsa o de les especialitats o funcions en què figuren exclosos únicament per no acreditar uns coneixements adequats de la llengua catalana. Aquesta selecció de places ésindependent de les opcions seleccionades per l'aspirant en la convocatòria.

  Excepcionalment, s'entén que aquells que cessen el divendres són aspirants disponibles. En qualsevol cas, tant si el cessament es produeix el divendres o abans, és necessari que els centres educatius hagin fet constar el cessament al GestIB fins a les 12.00 hores

  del divendres. Una vegada iniciat el tràmit no s'hi incorporaran nous aspirants disponibles.

  3.1.4. Els aspirants a funcionaris interins que s'hagin acollit a alguna de les excepcions previstes en els punts 3.1 i 3.2 de l'annex 1 de la convocatòria i que no obtinguin cap plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals podran seleccionar, en el

  procediment ordinari d'adjudicació de substitucions, si hi participen, places a què poden optar, sigui per aplicació de l'excepció sigui per aplicació de l'annex 4 de la convocatòria esmentada.

  3.1.5. El fet de no participar en aquest procediment ordinari no implica en cap cas l'exclusió de la borsa.

  3.1.6. Les persones que participen en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud segons les instruccions de l'assistent de tramitació que hi ha a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

  3.1.7. La sol·licitud de places s'ha de fer setmanalment, des de l'obertura del tràmit de divendres fins al dilluns a les 12.00 h. En el cas que els dies en què s'ha de dur a terme aquest procediment coincideixin amb jornades festives de l'àmbit general de la Comunitat

  Autònoma de les Illes Balears, la Direcció General de Personal Docent ha de publicar prèviament els canvis en el calendari d'adjudicacions a la seva pàgina web.

  En el cas que el calendari s'hagi de modificar, les referències fetes en aquest punt 3 del divendres i del dilluns, s'han d'entendre fetes respectivament als dies en què s'obre i es finalitza el tràmit.

  3.1.8. L'adjudicació de les places s'ha de publicar cada dilluns a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent

  3.1.9. El fet de participar en aquest procediment suposa que l'aspirant es compromet a acceptar la vacant o la substitució que se li adjudiqui. També suposa l'obligació de prendre possessió de la plaça que se li adjudiqui en la data indicada en la relació de places

  disponibles feta pública. El centre no pot acceptar cap incorporació anterior a aquesta data.

  3.2. Procediment extraordinari d'adjudicació de places

  3.2.1. S'ha d'aplicar aquest procediment quan quedin places sense cobrir en el procediment ordinari i en l'urgent, si aquest hagués estat necessari.

  3.2.2. En el procediment extraordinari, la Direcció General de Personal Docent ha d'oferir aquestes places als aspirants disponibles d'acord amb les especialitats o funcions per a les quals figuren admesos a la borsa o d'acord amb les especialitats o funcions per a les

  quals figuren exclosos únicament per no acreditar uns coneixements adequats de la llengua catalana, incloses també les opcions seleccionades per l'aspirant en la convocatòria.

  Als aspirants a funcionaris interins que s'hagin acollit a alguna de les excepcions previstes en els punts 3.1 i 3.2 de l'annex 1 de la convocatòria, se'ls oferiran totes les places a què puguin optar.

  3.2.3. Els serveis d'Educació Primària i d'Educació Secundària s'han de posar en contacte amb l'aspirant per qualsevol dels mitjans que, a l'efecte de notificació i comunicació, aquest hagi indicat en la seva sol·licitud per formar part de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents, amb preferència, atesa la necessitat urgent de cobrir la plaça, a la comunicació telefònica i/o al correu electrònic, amb la finalitat d'oferir-li les places disponibles a les quals poden optar d'acord amb les especialitats o funcions, illes i opcions elegides.

  3.2.4. Una vegada els serveis han intentat posar-se en contacte amb l'aspirant, es poden produir les situacions següents:

  a. En el cas que l'aspirant accepti la plaça oferta, aquesta se li adjudicarà.

  b. En el cas que l'aspirant no retorni la trucada telefònica rebuda o no contesti el correu electrònic enviat, per tal d'acceptar una de les places ofertes, o per comunicar que no les accepta o, si escau, per renunciar-hi justificadament, - actuacions que també pot realitzar per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú - s'entén que renuncia injustificadament a la plaça oferta i serà objecte d'exclusió de la borsa, excepte si acredita, dins el termini establert i en la forma escaient, que es troba en un dels supòsits de renúncia justificada.

  L'aspirant ha d'acomplir l'obligació de posar-se en contacte amb el Servei pertinent el dia hàbil següent a aquell en què es va realitzar la trucada o en què es va enviar el correu electrònic.

  c. En el cas que l'aspirant no accepti la plaça oferta sense motiu justificat, és exclòs de la borsa.

  El funcionari encarregat de la comunicació ha d'estendre una diligència per fer constar qualsevol d'aquests fets, la qual s'ha d'incorporar a l'expedient.

  3.2.5 Així mateix, quan no sigui possible cobrir una plaça amb els aspirants disponibles segons la seva sol·licitud, excepcionalment aquesta plaça es pot oferir a:

  a) La resta d'aspirants disponibles en la pròpia especialitat, malgrat que en la seva sol·licitud no hagin seleccionat, el tipus de plaça (mitja jornada, itinerant o especial dificultat) o l'illa on s'ubica la plaça.

  b) La resta d'aspirants disponibles en una de les especialitats afins a l'especialitat de la plaça segons l'annex 5 d'aquesta resolució.

  c) La resta d'aspirants no disponibles en la pròpia especialitat o en una especialitat afí.

  En qualsevol cas, l'acceptació de la plaça és voluntària per a l'aspirant.

  3.2.6. El resultat de les adjudicacions extraordinàries s'ha de publicar cada divendres a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent

  3.3. Procediment urgent

  3.3.1. Quan, per evitar un perjudici greu en la prestació dels serveis educatius essencials, sigui urgent la cobertura d'una plaça, s'obrirà un tràmit d'adjudicació a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, sempre que la plaça s'hagi ofert prèviament en el procediment ordinari de substitucions descrit en el punt 3.1.

  3.3.2. El procediment urgent d'adjudicació de substitucions es farà de forma telemàtica i l'adjudicació de la plaça serà automàtica.

  3.3.3. Poden participar en aquest procediment:

  - els aspirants disponibles que formin part de la borsa.

  - els aspirants que formin part de la borsa exclosos únicament per no acreditar la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

  - qualsevol altre aspirant que no formi part de la borsa.

  No poden participar en aquest procediment aquells aspirants que se relacionen en la base 13, punt 1, apartat c de la convocatòria.

  3.3.4. Els aspirants que no formin part de la borsa i participin en aquest procediment no s'integraran en la borsa, amb independència de que se'ls adjudiqui o no la plaça, i restaran disponibles únicament per si fos necessari tornar a cobrir aquesta plaça. Així mateix, els aspirants que formin part de la borsa i, com a conseqüència de la seva participació, se li reconegui una nova especialitat o funció tampoc quedaran integrats en la borsa amb aquesta nova especialitat o funció.

  3.3.5. Les places que s'ofereixin en aquest procediment així com les condicions amb les quals es desenvoluparà seran anunciades a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent. Les persones que participen en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud segons les instruccions de l'assistent de tramitació que hi ha a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent i adjuntar la documentació acreditativa que correspongui. L'adjudicació de les places s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent

  3.4 Una vegada que un aspirant a funcionari interí docent se li adjudiqui una plaça com a personal docent en centres públics d'ensenyament no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui mitjançant el procés d'adjudicació previst en els annexos 1 i 2 d'aquesta resolució, sigui mitjançant qualsevol altre procediment d'adjudicació de places docents, no se li adjudicarà cap altre plaça, en tant continuï ocupant la que se li va adjudicar.

  Si vols consultar el text en la seva totalitat i els apartats que es mencionen, clica al següent enllaç.

  Per qualsevol consulta, ens pots contactar en els telèfons i adreces que trobaràs a la nostra web en feccoo-ib.org/Adreces

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.