TRÀMITS PREVIS DE LA PRESA DE POSSESSIÓ

  Ja estan actius els procediments previs a la incorporació als centres per al curs 2020-21.

  24/08/2020.
  Cartell presa possessió

  Cartell presa possessió

  En cas de dubtes, adjuntam la normativa i els punts que cal consultar al respecte:

  Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de juliol de 2020 per la qual es convoca, per al curs 2020-2021, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions

  11. Incorporació i presa de possessió dels funcionaris de carrera

  11.1. Els funcionaris docents reingressats o aquells funcionaris amb una plaça adjudicada a la mateixa illa on tenien la destinació anterior s'han d'incorporar al centre el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.

  Després d'haver-se incorporat, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), si n'hi ha, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

  11.2. Els funcionaris docents amb una plaça adjudicada a una illa distinta on tenien la destinació anterior s'han d'incorporar al centre el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.

  S'entén com a causa justificada la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions) si n'hi ha, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

  11.3. En els casos previstos en els punts 11.1 i 11.2 el funcionari ha d'informar que realitzarà les tasques pendents al director del centre on té la nova destinació.

  La incorporació efectiva al nou centre s'ha de produir no més tard del 7 de setembre. El funcionari ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme.

  16. Nomenament i presa de possessió PER ALS ASPIRANTS A FUNCIONARIS INTERINS DOCENTS

  16.1. Els aspirants a funcionaris interins docents a qui en aquest procés s'adjudiqui una plaça han de ser nomenats amb efectes des de l'1 de setembre.

  16.2. Els aspirants amb una plaça adjudicada han de fer el tràmit telemàtic previ de la presa de possessió abans de dia 1 de setembre.

  16.3. Els funcionaris interins s'han d'incorporar als centres i fer la presa de possessió el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.

  16.4. Els funcionaris interins que cessin a 31 d'agost de 2020 als quals se'ls adjudiqui una plaça a la mateixa illa on tenien la destinació anterior després d'haver-se incorporat el primer dia hàbil de setembre, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), si n'hi ha, en els centre on tenien la destinació durant el curs anterior.

  16.5. Per aquells funcionaris interins que cessin a 31 d'agost de 2020 als quals se'ls adjudiqui una plaça a una illa distinta on tenien la destinació el curs anterior s'entén com a causa justificada per a no incorporar-se el primer dia hàbil de setembre la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions) si n'hi ha, al centre on el funcionari docent tenia la destinació durant el curs anterior, sempre que l'aspirant compleixi les obligacions esmentades en l'apartat 16.6.

  16.6. En els casos previstos en els apartats 16.4 i 16.5. el funcionari ha d'informar que realitzarà les tasques pendents al director del centre on té la nova destinació.

  La incorporació efectiva al nou centre i la presa de possessió, si aquesta no s'ha fet abans, s'han de produir no més tard del 7 de setembre. El funcionari ha de presentar a la direcció del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme

  16.7. Si la incorporació efectiva i la presa de possessió no es produeixen el dia assenyalat en els termes indicats en els apartats anteriors, l'adjudicació i el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de la borsa.

   Fer clic aquí per accedir al TRÀMIT PREVI DE LA PRESA DE POSSESSIÓ

   

  QÜESTIONARI DE SALUT COVID-19: incorporació dels treballadors/es docents curs 2020–2021

  Prèvia a la incorporació i per instrucció de la Direcció General de Salut Pública, s'ha d'emplenar el qüestionari de salut que consta a l’annex 6 de la Resolució de 6 de juliol del 2020 (BOIB núm. 119 de 7 de juliol).

  Aquest qüestionari l'han de complimentar OBLIGATÒRIAMENT tot el personal docent, encara que ja s'hagi emplenat al curs 2019-2020.

  En el supòsit que alguna de les respostes, de l’esmentat qüestionari, sigui “Sí”, el/la treballador/a docent, no es podrà incorporar al centre fins que no hagi contactat amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals de personal docent (àrea sanitària) perquè valorin el seu cas (Tel. 971176037).

  ACCÉS AL TRÀMIT

  Documentació associada
  Documentació associada

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.