Renúncia de plaça curs 2020-21

  Renúncia a la plaça obtinguda en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2020-2021, segons la base 15 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de desembre de 2019

  12/08/2020.

  15. Renuncia justificada a la plaça adjudicada o oferta, amb o sense reserva de plaça

  15.1. Els aspirants als quals la Direcció General de Personal Docent els hagi adjudicat o ofert una plaça en els diferents processos poden renunciar a ella per alguna de les causes següents:

  a) Estar en període d'embaràs.

  b) Estar, un dels progenitors, dins les setze primeres setmanes posteriors a la data del part (o, dins el període en què el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals, en cas de part prematur o en les situacions en les quals el nounat ha de romandre hospitalitzat a continuació del part), o des de l'adopció, o des de la guarda amb finalitat d'adopció o des de l'acolliment.

  c) Tenir un fill menor de tres anys.

  d) Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent.

  e) Al·legar una causa sobrevinguda de força major o circumstàncies excepcionals sobrevingudes, que seran apreciades per la Direcció General de Personal Docent.

  f) Exclusivament en el procediment extraordinari de substitucions l'aspirant pot renunciar a la plaça oferta, sense necessitat d'al·legar cap motiu.

  15.2. La renúncia a la plaça s'ha de fer mitjançant el tràmit habilitat a l'efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, dins els terminis següents:

  a. Per a les places adjudicades en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà del en què es faci pública la resolució definitiva d'adjudicacions o, en situacions sobrevingudes, fins al 31 d'agost de cada any.

  b. Per a les places adjudicades o ofertes en els procediments d'adjudicació de substitucions, en el termini d'un dia hàbil comptador des de l'endemà del dia en què s'adjudiqui la plaça en els procediments ordinari i urgent d'adjudicació de substitucions, o en què s'ofereixi la plaça en el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions.

  Una vegada l'aspirant ha renunciat a la plaça disposa de tres dies hàbils per presentar, davant la Direcció de Personal Docent, la documentació que acrediti que es troba en algun dels supòsits de renúncia justificada.

  15.3. Si l'aspirant al·lega alguna de les circumstàncies previstes en les lletres a), b), c) o d) del punt 15.1 ha d'optar, en el moment en que renunciï, perquè se li reservi o no se li reservi la plaça.

  En aquest cas, quan la plaça reservada es torni a oferir en el corresponent procediment de substitucions, l'aspirant al qual se li adjudiqui hi romandrà mentre no s'incorpori la persona que la té reservada.

  15.4. La plaça es reservarà únicament fins que finalitzi la causa que va donar lloc a la reserva, moment en el qual l'aspirant ha d'incorporar-se a la plaça.

  En el cas de reserva de plaça per la causa prevista en la lletra c) l'aspirant pot optar per incorporar-se a la plaça reservada a l'inici de cada trimestre escolar.

  En el cas de reserva de plaça per la causa prevista en la lletra d) l'aspirant pot optar per incorporar-se a la plaça reservada fins el primer dia lectiu del darrer trimestre escolar inclòs. A partir d'aquest dia les renúncies per aquesta causa no permeten optar a la reserva de la plaça.

  La renúncia justificada es podrà realitzar un màxim de dues vegades durant el curs escolar i sempre per causes distintes d'entre les previstes en el punt 15.1.

  En el cas que el motiu al·legat sigui l'embaràs, la renúncia, amb o sense reserva de plaça, s'entén prorrogada automàticament fins que s'acompleixin les setze setmanes des del part, excepte que l'aspirant comuniqui a la Direcció General de Personal Docent, en el termini de deu dies hàbils des de l'alta hospitalària, la seva voluntat d'incorporar-se a la plaça després del part. Aquest cas s'entendrà com una única renúncia.

  15.6. Es considerarà la renúncia com injustificada en els casos següents:

  a) Les renúncies que no es fonamentin en alguna de les causes previstes en el punt 15.1.

  b) Les renúncies realitzades o acreditades fora dels terminis establerts o les renúncies no acreditades.

  15.7. No es pot renunciar, per cap causa, a la plaça adjudicada pel procediment urgent d'adjudicació de substitucions


  ACCÈS ALS TRÀMITS
  :

  A) renúncia justificada SENSE RESERVA DE PLAÇA: cos de MESTRES  --- resta de cossos

  B) renúncia justificada AMB RESERVA DE PLAÇA: cos de MESTRES --- resta de cossos

  C) renúncia INJUSTIFICADA: cos de MESTRES --- resta de cossos

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.