La FE-CCOO estima que caldrà invertir 165 milions d’euros addicionals a les Illes Balears per al curs 20/21 per tal de poder complir amb les recomanacions del Ministeri d’Educació.

  Aquesta quantitat únicament servirà per complir amb les necessitats de personal i equips informàtics.

  24/06/2020.

  La suspensió de les classes presencials provocada per la pandèmia del Covid-19 ha exigit i exigirà almenys durant tot el curs 2020-2021 una anàlisi profunda que dirigirà el replantejament de l'acompliment de les tasques educatives per donar oportunitats d'aprenentatge a tot l'alumnat, fent-se necessari destriar quins coneixements, aprenentatges i competències fonamentals necessiten per a la vida, de l’evolució de la metodologia dels docents en condicions adverses; ara telemàtica, ara amb manca de mitjans per poder anar més enllà de la taula, la cadira i la pissarra digital, dels processos de formació inicial i permanent de professorat així com també de la resta de professionals vinculats amb l'educació.

  El Ministeri d’Educació va establir una recomanació de 15 alumnes per aula per al curs 20/21 que després va ampliar fins a un màxim de 20. Cal recordar que actualment a les Illes Balears tenim unes ràtios que superen aquestes xifres. Les darreres notícies des del Ministeri d’Educació són de no modificar les ràtios i quedaran com abans de la pandèmia. Ens haurem d’avesar als canvis de decisió que demostren que el seu interès està en fer la mínima inversió en educació i no posar-la en el nucli de les partides pressupostàries.

  Es feia previsible que el proper curs s’hagués de compatibilitzar l'educació presencial amb l'ensenyament en línea. Aquest fet planteja enormes reptes que requereixen incrementar les plantilles docents i d'altres perfils professionals, dotar de mitjans tecnològics adequats als centres, al professorat i a l'alumnat que ho necessiti per pal·liar la bretxa digital, i dimensionar les plataformes digitals existents perquè puguin atendre els nous i creixents requeriments que aquest escenari demanda. Aquestes necessitats no desapareixen ni desapareixeran per molt que s’amagui el cap baix terra, perquè aquestes circumstàncies ja existien abans de la situació d’emergència sanitària, i ara ha quedat més palès.

  En qualsevol escenari que es plantegi, és més que urgent la posada en marxa d'un Pla d'Inversió Educativa que doti els centres dels recursos materials, humans i tecnològics necessaris. No podem permetre que hi hagi alumnes que quedin despenjats del sistema educatiu tal i com ha passat els darrers tres mesos, per això cal una previsió de les futures necessitats tant d’alumnat com del professorat per al proper curs.

  La Conselleria va presentar el Pla de retorn a la presencialitat per al curs 20-21 en el qual s’han de preveure tres escenaris; presencial, semipresencial i a distància. Aquest pla s’està elaborant en diferents subcomissions on la representació sindical és molt minoritària. Exigim a la Conselleria d’Educació i Universitats un grup de treball amb els sindicats per tal de poder col·laborar d’una manera directa en el disseny d’aquestes mesures. Així com també demanem un sistema d’interlocució permanent que permeti rebre informació en tot moment de quina és la situació sanitària i participar en l’elaboració tant del diagnòstic com de les propostes per tal de donar resposta a les situacions que puguin esdevenir en els diferents escenaris.

  En la nova etapa que s'inicia cal reforçar l'educació pública invertint més recursos, perquè és l'única manera de garantir el dret a l'educació en condicions d'igualtat. És per això que cal assegurar que tot el professorat, personal laboral i funcionari d'administració i serveis així com també l'alumnat puguin dur a terme tots els processos d'ensenyament-aprenentatge en les millors condicions possibles.

  La FECCOO té especialment en compte els i les alumnes que per circumstàncies socioeconòmiques i/o familiars no gaudeixin dels recursos tecnològics, materials i humans que els permetin un accés equitatiu i de qualitat a les diferents fonts del coneixement (físiques o virtuals).

  Aquestacrisi sanitària ha deixat al descobert les profundes escletxes pressupostàries que té l’educació per assolir els seus principis d’igualtat i equitat, per això les administracions educatives a través dels centres educatius han d’oferir el suport material que sigui necessari per assegurar l’ensenyament en condicions i amb qualitat.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.