ERTE per Coronavirus: preguntes i respostes

  • En l'Ensenyament Privat i els Serveis Socioeducatius

La Federació d'Ensenyament de CCOO denuncia que les actuacions laborals que s'estan succeint arran de la crisi del COVID-19 afecten especialment els sectors més feminitzats i precaris, sobretot en l'àmbit de l'Educació Privada i els Serveis Socioeducatius. El sindicat adverteix de la possibilitat que la crisi es converteixi en l'excusa per acarnissar-se amb el personal més desprotegit i exigeix que s'estableixin mesures que posin fre a iniciatives il·lícites.

19/03/2020.
ERTE por Coronavirus

ERTE por Coronavirus

Descarrega't el nostre fulletó informatiu

Què és un ERTE per causa de força major?

És un expedient de regulació d'ocupació que suposa la suspensió temporal del contracte de treball en unes condicions especials.

Què s'entén per causa de força major?

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Com es tramita?

S'inicia mitjançant sol·licitud de l'empresa, acompanyada de les proves que estimi necessàries i, simultàniament, es comunica als Representants Legals dels treballadors com a part interessada en la tramitació. L'autoritat laboral, en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, constata l'existència de la força major al·legada i autoritza la suspensió temporal dels contractes de treball.

En quina situació queden les persones treballadores després de l'aprovació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19?

En aquest supòsit de suspensió de contracte per raons de força major, les persones treballadores es troben en situació legal de desocupació.

El Reial decret llei introdueix mesures que persegueixen evitar que una situació conjuntural com l'actual tingui un impacte negatiu sobre l'ocupació. En primer lloc, s'especifica que les pèrdues d'activitat conseqüència del COVID-19 tindran la consideració de força major a l'efecte de la suspensió dels contractes o la reducció de la jornada i s'agilita la tramitació dels procediments de regulació d'ocupació, tant per força major, com per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Així mateix, es reforça la cobertura a les persones treballadores afectades per un ERTE, possibilitant-los que tinguin accés a la prestació contributiva per desocupació, encara que manquin del període de cotització necessari per a tenir accés a ella i, addicionalment, que el període de la suspensió del contracte o la reducció de la jornada durant el qual estiguin percebent aquesta prestació no els computi a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció legalment establerts.

Què passa després de l'ERTE? Em poden acomiadar?

Quan es reinicia l'activitat laboral amb la mateixa plantilla, es reinicia el teu treball i el de totes les teves companyes i companys. I NO, no et poden acomiadar.

Quines són les mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19?

En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats sobre la base de força major temporal vinculada al COVID-19, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat sobre la base d'aquesta causa quan l'empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors/as en situació d'alta en la Seguretat Social. Si l'empresa tingués 50 treballadors/as o més en situació d'alta en la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar aconseguirà al 75% de l'aportació empresarial.

Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d'aquest període com cotitzat amb caràcter general. L'exoneració de quotes s'aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instàncies de l'empresari, prèvia comunicació de la identificació de els/as treballadors/as i període de la suspensió o reducció de jornada.

Quines són les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació?

En els supòsits en què l'empresa decideixi la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball, s'adoptaran les següents mesures:

  • El reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació a les persones treballadores afectades, encara que manquin del període d'ocupació cotitzada mínim necessari per això.
  • No computar el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les citades circumstàncies extraordinàries, a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

També podran acollir-se a les mesures regulades en l'apartat anterior aquelles persones que ostentin la condició de sòcies treballadores de societats laborals i de cooperatives de treball associat que tinguin previst cotitzar per la contingència de desocupació. En tots els casos es requerirà que l'inici de la relació laboral o societària hagués estat anterior a la data d'entrada en vigor del Reial decret llei.

Les mesures previstes anteriorment seran aplicables a les persones treballadores afectades tant si en el moment de l'adopció de la decisió empresarial tinguessin suspès un dret anterior a prestació o subsidi per desocupació com si manquessin del període mínim d'ocupació cotitzada per a causar dret a prestació contributiva, o no haguessin percebut prestació per desocupació precedent. En tot cas, es reconeixerà un nou dret a la prestació contributiva per desocupació, amb les següents especialitats respecte a la quantia i durada:

a) La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, en defecte d'això, del període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal de desocupació, treballats a l'empar de la relació laboral afectada per les circumstàncies extraordinàries que han originat directament la suspensió del contracte o la reducció de la jornada de treball.

b) La durada de la prestació s'estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les quals porta causa.

Les prestacions per desocupació percebudes pels treballadors fixos discontinus i per aquells que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, que hagin vist suspesos els seus contractes de treball a conseqüència de l'impacte del COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d'activitat, podran tornar a percebre's, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal de desocupació.

 

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.