No està justificada la presència de cap professional dins els centres educatius

  • #CentresTancats
  • #DocentsaCasa

Els representants legals del personal docent no universitari consideram que no està justificada la presència de cap treballador en el centre educatiu perquè qualsevol tasca de coordinació es pot fer a distància.

17/03/2020.

Antecedents

Divendres dia 13 el Govern de les Illes Balears va acordar suspendre tota l'activitat educativa presencial en totes les etapes educatives (des de 0-3 a Universitat) de les Illes Balears.

El mateix divendres, la Conselleria va acordar i comunicar que, tot i la suspensió de l'activitat educativa presencial, els treballadors d'ensenyament havíem d'anar al centre de treball. Per evitar qualsevol confusió, va aclarir específicament que dilluns dia 16 hi havíem d'anar.

Aquest diumenge ha entrat en vigor l'estat d'alarma que, atesa la gravetat de la situació, a més a més, ha imposat múltiples restriccions. En coherència amb això, la Conselleria d'Educació ha enviat aquest mateix diumenge unes indicacions rectificant la comunicació de divendres dia 13 en el sentit que deixa sense efecte la obligació del personal docent i no docent d'acudir al centre educatiu. Inclou un incís important: "els equips directius hi han d'anar, però es podran establir torns".

Els representants legals del personal docent no universitari consideram que no està justificada la presència de cap treballador en el centre educatiu perquè qualsevol tasca de coordinació es pot fer a distància. A més a més, que la presència obligada en el centre pugui ser assumida per qualsevol membre de l’equip directiu posa en relleu que no es tracta d’assumir funcions específiques sinó d’establir la simple presència, de forma inconcreta.

Des de l’inici de la crisi sanitària, la Conselleria encara ara no ha convocat el Comitè de Seguretat i Salut Laboral per analitzar la situació. Tampoc ha comunicat que el Servei de Prevenció de Riscs Laborals hagi avaluat les condicions i adoptar les mesures de prevenció que corresponguin a cada centre educatiu. En opinió dels representants dels treballadors, aquesta avaluació i adopció de mesures està convalidada amb l’acord de tancar els centres educatius als alumnes i treballadors. No obstant això, no podem considerar irrellevant la pretesa obligació als equips directius de mantenir presència diària en els centres educatius sense que s’hagi manifestat el servei de Prevenció de Riscs Laborals.

L’article 14.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, estableix que els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. El dret esmentat suposa l'existència d'un correlatiu deure de l’administració de protecció dels treballadors davant els riscs laborals.

L’article 21.1 de la llei esmentada preveu que, quan els treballadors estiguin o puguin estar exposats a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball, l'empresari estarà obligat a informar com més aviat millor a tots els treballadors afectats sobre l'existència d'aquest risc i de les mesures adoptades o que, si s'escau, s'hagin d'adoptar en matèria de protecció. És palesa la desinformació general que la Conselleria ha fet en relació a aquesta crisi sanitària i específicament la desinformació als representants dels treballadors.

També d’acord amb el mateix cos legal, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors han de poder interrompre la seva activitat i, si fos necessari, abandonar immediatament el lloc de treball. En aquest supòsit no podrà exigir-se als treballadors que reprenguin la seva activitat mentre persisteixi el perill, llevat d'excepció degudament justificada per raons de seguretat i determinada reglamentàriament.

Ateses les circumstàncies, la presidència de la Junta de Personal Docent no Universitari ha considerat que aquesta qüestió sigui  tractada amb urgència per la Comissió Permanent de la Junta de Personal, d’acord amb els articles 15, 16, 17 i 18 del reglament de la junta.

Per tot això, la Comissió Permanent de la Junta de Personal Docent no Universitari adopta els següents

ACORDS

1. Atesa la gravetat de les circumstàncies, consideram imprescindible activar el procediment establert en l’article 21.3 de la llei de prevenció de riscos laborals.

2. La paralització de l’activitat de tots els treballadors dels centres docents de l’àmbit d’aquesta junta.

3. Que aquesta paralització s’apliqui des d’ara i fins a la finalització de les mesures establertes per al conjunt de docents.

4. Comunicar aquest acord a tots els treballadors afectats.

5. Comunicar aquest acord a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

6. Comunicar aquest acord a l’autoritat laboral per a la seva ratificació o anul·lació.

7. Instar la Conselleria a garantir la prevenció de riscs laborals als treballadors activant tots els mecanismes d’avaluació, informació i participació corresponents.

8. Traslladar aquests acords per conducte de la presidència de la junta.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.