Les comunitats autònomes podran modificar el calendari escolar davant la crisi del coronavirus

  El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 inclou dues mesures que afecten el calendari escolar i al personal funcionari dependent de mutualitats.

  15/03/2020.

  Article 10. Calendari escolar en l'ensenyament obligatori.

  En el curs 2019-2020, les administracions educatives podran adaptar el límit mínim de dies lectius al qual es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, a les necessitats derivades de les mesures de contenció sanitària que s'adoptin i suposin la interrupció d'activitats lectives presencials, quan s'haguessin substituït tals activitats per altres modalitats de suport educatiu a l'alumnat.

  Article 11. Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament o contagi del personal enquadrat en els Règims Especials dels Funcionaris Públics a conseqüència del virus COVID-19.

  1. A fi de protegir la salut pública, es considerarà, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per al subsidi d'incapacitat temporal que reconeix el mutualisme administratiu, aquells períodes d'aïllament o contagi provocats pel COVID-19.

  2. En tots dos casos la durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

  3. Podrà causar dret a aquesta prestació el mutualista que es trobi en la data del fet causant en situació d'alta en el corresponent Règim Especial de Seguretat Social.4. La data del fet causant serà aquella en la qual s'acordi l'aïllament o malaltia del mutualista, sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data

   

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.