CCOO considera que les instruccions publicades per les diferents comunitats queden sense efecte i els centres educatius han de romandre tancats

  El Sindicat considera que totes les instruccions publicades per les diferents Comunitats Autònomes queden sense efecte i que els centres han de romandre tancats. En l'àmbit socioeducatiu i escoles infantils la situació provocada pel COVID19 i que està portant a la proliferació de ERTE's segueix sense atallar-se per part del Govern pel que demanda la presa de mesures sociolaborals el més aviat possible.

  15/03/2020.

  Des de la Federació d'Ensenyament de CCOO vàrem enviar una carta a la Ministra d'Educació i Formació Professional dijous passat 12 de març perquè establís unes directrius clares i comunes en l'àmbit educatiu arran de les mesures que s'estaven prenent en diferents Comunitats Autònomes en relació amb el control del COVID19.

  Enllaç a la carta: https://fe.ccoo.es/d5b535717083f2976da6658870ee9afa000063.pdf

  En la nit del dissabte 14 de març el President del Govern Pedro Sánchez va comunicar les mesures adoptades pel Consell de Ministres i Ministres pel qual es declarava l'estat d'alarma en tot el territori espanyol. Tot seguit es va publicar en el Boletín Oficial del Estado el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

  Enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

  L'estat d'alarma és una de les situacions d'anormalitat democràtica o estats d'excepció prevists en la Constitució espanyola de 1978, que serà declarat pel Govern mitjançant decret acordat en Consell de Ministres. Alarma per fer front a catàstrofes naturals, calamitats o desgràcies públiques, a crisis sanitàries, a la paralització dels serveis públics essencials per a la comunitat quan no es garanteixin en cas de vaga o conflictes laborals col·lectius i hi hagi a més alguna circumstància greu com les esmentades, o en situacions de desproveïment de productes de primera necessitat.

  En aquest Reial decret s'estableix que, a l'efecte de l'estat d'alarma, l'autoritat competent serà el Govern, la durada d'aquest període serà de quinze dies naturals i s'estén a tot el territori nacional (art.2, art.3 i art.4).

  En el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, taxativament estableix el tancament dels centres educatius, la qual cosa significa el cessament de tota activitat educativa, fins i tot la permanència en el centre de qualsevol treballador/a. D'entendre que el professorat, o l'equip directiu o qualsevol altre treballador del centre educatiu pogués romandre en el centre hagués establert el cessament de l'activitat lectiva, i no el tancament dels centres.

  En aquelles Administracions educatives que estableixin qualsevol permanència en el centre docent, ja sigui del personal directiu, personal docent i no docent, han de denunciar tal situació davant el Ministeri de l'Interior o les seves delegacions perquè es porti a efecte la normativa establerta pel Govern en una situació d'Estat d'alarma. Ja que en aquesta situació les competències educatives han estat assumides per l'Estat central, no podent en aquest aspecte, regular cap mesura que contradigui el que s'estableix en aquest Reial decret.

  En el mateix sentit, on hi hagi regulació autonòmica en la qual s'estableix la permanència en el centre d'un membre de l'equip directiu i una personal d'administració i serveis, ha d'entendre's anul·lada pel citat Reial decret, ja que en virtut del principi de jerarquia normativa aquest Reial decret deroga qualsevol normativa anterior que no s'ajusti a el que s'ha dit en aquest.

  En l'àmbit educatiu les mesures apareixen recollides en l'article 9 on s'estableix que:

  1. Se suspèn l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, inclosa l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.

  2. Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que resulti possible.

  A més, això se suma a altres sèries de mesures aprovades en divendres en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 en l'àmbit educatiu.

  Enllaç:1. Se suspèn l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, inclosa l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.

  2. Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que resulti possible.

  A més, això se suma a altres sèries de mesures aprovades en divendres en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 en l'àmbit educatiu.

  Enllaç:1. Se suspèn l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, inclosa l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.

  2. Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que resulti possible.

  A més, això se suma a altres sèries de mesures aprovades en divendres en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19 en l'àmbit educatiu.

  Enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf

  En el seu article 10. Calendari escolar en l'ensenyament obligatori s'estableix que: “En el curs 2019-2020, les administracions educatives podran adaptar el límit mínim de dies lectius al qual es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, a les necessitats derivades de les mesures de contenció sanitària que s'adoptin i suposin la interrupció d'activitats lectives presencials, quan s'haguessin substituït tals activitats per altres modalitats de suport educatiu a l'alumnat”.

  En el mateix Reial decret llei s'estableix una altra mesura dirigida al personal funcionari en l'article 11. Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament o contagi del personal enquadrat en els Règims Especials dels Funcionaris Públics a conseqüència del virus COVID-19.1.

  En aquest article s'estableix que “A fi de protegir la salut pública, es considerarà, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per al subsidi d'incapacitat temporal que reconeix el mutualisme administratiu, aquells períodes d'aïllament o contagi provocats pel COVID-19. 2. En tots dos casos la durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta. 3. Podrà causar dret a aquesta prestació el mutualista que es trobi en la data del fet causant en situació d'alta en el corresponent Règim Especial de Seguretat Social. 4. La data del fet causant serà aquella en la qual s'acordi l'aïllament o malaltia del mutualista, sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data”.

  El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 no incorpora mesures sociolaborals derivades de la situació d'alerta sanitària. Amb motiu de la suspensió de les activitats en centres educatius s'estan produint alguns casos de suspensió de contractes el que està portant a una situació de desconcert de les treballadores, ja que en la seva majoria són dones les que es veuen afectades per aquestes mesures

  La Confederació Sindical de CCOO ha tancat unes propostes amb CEOE i CEPYME que ha traslladat al Govern. Entre les propostes es recull que en casos d'Expedients de Regulació Temporal d'Ús de Força Major:

  • Quan es decretin per motius de salut pública, per part de les autoritats competents, estatals, autonòmiques o municipals, mesures extraordinàries que afectin l'activitat de les empreses com ara: el tancament o cancel·lació d'activitats, restriccions a la mobilitat de les persones o mercaderies, aïllament per a evitar el contagi, manca de subministraments, entre altres, en llaures a la seguretat jurídica en els diferents àmbits afectats, ha de garantir-se la publicitat suficient i la seva publicació en un mitjà oficial.

  • Aquests casos, entre altres, poden justificar en l'àmbit laboral, l'existència de força major com a causa per als expedients de la regulació temporal d'ocupació.

  • Sense menyscapte de les garanties jurídiques, el context requereix una resposta àgil i urgent per part de l'Administració, havent de preveure's l'alleugeriment del procediment i de la documentació a aportar i el caràcter potestatiu de recaptar l'informe d'Inspecció de Treball i Seguretat Social per part de l'Autoritat Laboral.

  • En els supòsits en què l'Administració actuï com a contractant, ha de complir les condicions de les contractacions públiques. No obstant això, sense perjudici de les responsabilitats en què pogués incórrer, quan l'Administració pública adopti la decisió de suspendre el contracte haurà de comunicar-ho, prèviament i de manera fefaent, a les adjudicatàries. En aquest cas concorrerà la causa de força major que justifica l'ERTE. No concorrerà aquesta causa justificativa quan l'administració continuï abonant la prestació dels serveis.

  Enllaç:https://www.ccoo.es/b49d117971509aae8a8f04c47efa2247000001.pdf

  Des de la Federació d'Ensenyament de CCOO denunciem que les actuacions laborals que s'estan donant afecten els sectors més feminitzats i precaris, especialment en l'àmbit de l'educació infantil i els sectors socioeducatius. El sindicat rebutja que la gestió de la crisi del Coronavirus-COVID19 sigui l'excusa per a acarnissar-se amb els sectors educatius amb el personal més desprotegit pel que demanem que s'estableixin les mesures que parin aquestes actuacions.

  Preguntes i respostes

  Què és un ERTE per causa de força major?

  És un expedient de regulació d'ocupació que suposa la suspensió temporal del contracte de treball en unes condicions especials.

  Què s'entén per causa de força major?

  Són aquelles degudes a incendis, terratrèmols, inundacions o a qualsevol altra causa que dimani d'un fet extern aliè a l'activitat de l'empresari/ària, sent aquesta situació imprevisible i inevitable. Ha de ser constatada per l'autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre de treballadors/as afectats/as, previ procediment tramitat conforme la normativa

  On està regulat legalment?

  En els articles 45, 47 i 51 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

  Com es tramita?

  Es reinicia mitjançant sol·licitud de l'empresa, acompanyada de les proves que estimi necessàries i, simultàniament, es comunica als Representants Legals dels treballadors com a part interessada en la tramitació. L'autoritat laboral, en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, constata l'existència de la força major al·legada i autoritza la suspensió temporal dels contractes de treball.

  En quina situació queden treballadores/és?

  En aquest supòsit de suspensió de contracte per raons de força major, el treballador es troba en situació legal de desocupació. El SEPE pot autoritzar que el temps en el qual es percebin les prestacions per desocupació no es computi a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts. Igualment, en aquests supòsits, es pot autoritzar que rebin prestacions per desocupació aquells treballadors/as que manquin dels períodes de cotització necessaris per a tenir dret a elles.

  Què passa després de l'ERTE? Em poden acomiadar?

  Quan es reinicia l'activitat laboral amb la mateixa plantilla, es reinicia el teu treball i el de totes les teves companyes i companys. I NO, no et poden acomiadar.

  Quins requisits haig de complir?

  • Estar en situació legal de desocupació.

  • Inscriure's com a demandant d'ocupació, mantenir aquesta inscripció mentre estigui percebent la prestació i complir el compromís d'activitat que s'inclou en la sol·licitud.

  • No haver complert l'edat ordinària per a jubilar-se, tret que el seu contracte s'hagi suspès o s'hagi reduït la seva jornada diària de treball.

  • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establerta per un programa de foment d'ocupació.

  • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.

  • En cas de suspensió del contracte, aquesta ha d'estar acordada en el corresponent procediment, ser temporal i ser provocada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció, o de força major.

  I quines quanties percebré?

  La regulació ordinària que existeix per als ERTE's és que, per a percebre prestació contributiva, ha d'haver treballat i cotitzat a la desocupació almenys 360 dies, dins dels sis anys anteriors a la situació legal de desocupació i no haver utilitzat les cotitzacions d'aquest període per a una prestació anterior. Si ha cotitzat un període inferior a 360 dies, podrà percebre el subsidi per desocupació si, a més de complir la resta dels requisits exigits, no té rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional vigent, sense tenir en compte la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

  No obstant això, des de CCOO entenem que aquesta situació que estem vivint no és una situació normal i per tant requereix d'una regulació específica que:

  • Es garanteixin les prestacions per desocupació

  • Aquestes prestacions no s'esgotin

  • Es destinin a totes les treballadores independentment que hagin cotitzat prou o no

  • Cobreixi el 100% de les retribucions

  Quina documentació necessit?

  Des de CCOO estem demanant una regulació que agiliti els processos, però el que fins al moment està regulat és que es necessita:

  • Model oficial de sol·licitud de prestació contributiva o de subsidi per desocupació.

  • Identificació de la persona sol·licitant i dels fills o filles que conviuen o estan al seu càrrec i que figurin en la sol·licitud; bastarà amb l'exhibició d'un d'aquests documents:

  • Espanyols i espanyoles: Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport.

  • Estrangeres i estrangers residents a Espanya:

      - Nacionals de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadà/a de la Unió Europea, en el qual consta NIE, juntament amb el passaport o document identificatiu al seu país d'origen.

      - No nacionals de la Unió Europea: Targeta d'Identitat d'Estranger/a (*TIE) en la qual consta el NIE i el passaport.

  • Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte de la qual sigui titular i on desitgi percebre la prestació.

  • Llibre de Família o document equivalent en el cas de persones estrangeres.

  • Certificat d'empresa dels últims 6 mesos treballats (si no s'ha enviat per l'empresa al Servei Públic d'Ocupació Estatal).

  Enllaç SEPE: http://www.sepe.es/HomeSepe

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.