CCOO signa l'acord de sortides i les taules salarials de 2019

  El sindicat ha afrontat aquesta negociació amb propostes positives, tot i que no s'han pogut resoldre alguns problemes endèmics que abordarem en la negociació el VII Conveni a partir de gener de 2020.

  20/12/2019.

  Aquest dijous 19 de desembre CCOO ha subscrit, un cop realitzades les consultes en el si de l'organització, l'acord que regula les sortides de més d'un dia de durada. Atès que fins ara no existia cap tipus de regulació, valorem positivament alguns aspectes:

  • Per primera vegada es regula una activitat que es realitzava sense cap tipus de coberturaeconòmica o jurídica.

  • Es regula, expressa i destacadament, que aquestes activitats són de realització voluntària,acabant amb la indefinició existent fins ara.

  • Es respecten obligatòriament els descansos diari i setmanal establerts legalment. D'aquestamanera s'obliga a l'organitzador de les sortides a preveure durant aquests períodes la cobertura necessària de l'alumnat.

  • S'estableix, per primera vegada, l'abonament d'unes quantitats diàries com a compensacióde l'excés de treball que es realitza en aquestes activitats. Aquestes quantitats no quedaran congelades a l'revisar amb l'IPC anual. Independentment de les quantitats anteriors, el centre es farà càrrec de totes les despeses de personal que participi en les sortides.

  • Es regula el possible excés d'hores que es pugui realitzar sobre la jornada ordinària,establint un volum de 72 hores a què s'aniran imputant:

  - 8 hores diàries per cada dia d'activitat, si aquesta activitat coincideix amb un dia no lectiua efectes escolars i dies sense presència obligatòria de les persones treballadores. En cas de coincidir amb dies laborables s'imputaran en aquest volum de 72 hores els excessos que es puguin realitzar entre les hores de treball del calendari laboral ordinari i les 8 hores establertes en l'acord. La resta computarà als mateixos efectes que si s'haguessin realitzat al centre. Això és vàlid per al personal contractat a temps complet o a temps parcial, i per les hores lectives i les no lectives, en el cas dels docents.

  • Es protegeixen les condicions superiors que es poguessin haver pactat en els centres.

  • S'obliga a contractar una assegurança de responsabilitat civil a les empreses, així com aconsiderar qualsevol sinistre com a accident laboral.

  L'Acord pot suposar un desenvolupament pràctic que generi alguna dificultat, si bé CCOO estar à vigilant com ho ha fet amb el control del Registre Horari. En ambdós casos, aquests problemes es deuen a la inoperància de les organitzacions sindicals majoritàries del sector, que han tingut gairebé 6 anys per complir l'encàrrec de la Disp. Trans. 5a del VI conveni de procedir a la "adequació i, si escau, modificació, de la jornada laboral amb el personal docent": 6 anys perduts. CCOO ha afrontat aquesta negociació amb propostes positives, tot i que no s'han pogut resoldre alguns problemes endèmics, enquistats davant la deixadesa dels que s'anomenen "majoritaris". Serà prioritari resoldre'ls en la negociació el VII Conveni a partir de gener de 2020.

  Retribucions

  Pel que fa a l'acord de sortides:

  Les persones treballadores que participen en aquestes sortides percebran un complement salarial per cada dia de sortida, les quanties seran:

  • 50 euros per cada dia lectiu o laborable no lectiu de presència obligatòria al centre que coincideixi amb la sortida.

  • 80 euros per cada dia no lectiu o laborable de no presència al centre, inclòs els dissabtes, que coincideixi amb una sortida de caràcter nacional.

  • 90 euros per cada dia no lectiu o laborable de no presència al centre, inclòs els dissabtes, que coincideixi amb una sortida de caràcter internacional.

  Pel que fa a les taules salarials:

  El 9 de març de 2018 CCOO signava un acuerd amb el Ministeri d'Hisenda, en el marc de lafunció pública, que suposava importants millores salarials i laborals per a gairebé tres millons de treballadors i treballadores. En matèria de retribucions s'establien increments salarials que, en el període 2018-2020, poden representar fins a un 8,8% de pujada global. Fruit d'aquest acord, en 2019 els salaris dels docents de concertada experimentaran de mitjana un increment de l'2,5%, i amb ells CCOO ha ratificat aquesta mateixa pujada salarial per al PersonalComplementari i per al Personal d'Administració i Serveis, signant les taules amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de l'enguany.

  Així mateix, amb la seva signatura es respecten els acords assolits en el darrer Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva per al conjunt de treballadors i treballadores del sector.

  Personal docent en nivells no concertats

  2% de gener a juny

  2,625% de juliol a desembre

  PAS i Personal Complementari

  2,375% de gener a juny

  2,625% de juliol a desembre

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.